Dấu ấn dân vận chính quyền ở Bắc Quang

Đăng lúc 07:54:46 03/08/2020

Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận của hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB-CCVC) đối với công tác dân vận. Kết quả này tiếp tục là minh chứng quan trọng để huyện “cửa ngõ” phía Nam góp phần thực hiện bản chất và mục tiêu cao cả của Nhà nước ta: “Nhà nước của dân, do dân, vì dân”.

Công tác dân vận của chính quyền có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng. Do đó, UBND huyện chỉ đạo từng cơ quan, đơn vị đưa công tác dân vận chính quyền trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp cũng như của từng CB-CCVC. Điển hình cho thấy, để nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ CB-CCVC, nhất là người đứng đầu địa phương, đơn vị; UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử. Đồng thời, xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Từ đó, tạo sự gần gũi, thân thiện với nhân dân, xây dựng lòng tin của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước. Đặc biệt, Ban Tổ chức - Nội vụ huyện còn chủ trì tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ đối với các đơn vị, địa phương; trong đó, đặc biệt chú trọng kiểm tra đột xuất. Đơn cử như năm 2019, qua kiểm tra đột xuất 3 xã, 4 cơ quan, đơn vị, đoàn kiểm tra đã đưa ra các giải pháp khắc phục thiếu sót để đơn vị được kiểm tra tiếp tục phục vụ công dân, doanh nghiệp tốt hơn… Bên cạnh đó, qua đánh giá cuối năm, số CB-CCVC ở cơ quan hành chính trên địa bàn huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm 86,59%; tại đơn vị sự nghiệp công lập chiếm 76,31%.

Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước, người đứng đầu chính quyền huyện, xã, thị trấn, cơ quan hành chính nhà nước đã chú trọng việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân và tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật. Việc tiếp xúc đảm bảo phương châm: Mọi người dân được bình đẳng, công khai tham gia đóng góp ý kiến, phát biểu và nêu kiến nghị, đề xuất trực tiếp để người có trách nhiệm kịp thời nắm bắt, giải quyết. Tiêu biểu trong đó, năm 2019, UBND huyện chủ trì tham gia tiếp định kỳ 2 buổi/tháng với 55 công dân; tổ chức 26 cuộc tiếp xúc, đối thoại/859 lượt người tham dự, 244 lượt ý kiến tham gia. Còn cấp xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc, đối thoại 97 cuộc với 6.122 lượt người tham dự, 887 lượt ý kiến tham gia… UBND huyện tập trung chỉ đạo ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn phối hợp tiến hành xác minh, giải quyết các vụ việc đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc đơn thư tồn đọng, kéo dài nhiều năm. Hiện nay, UBND huyện đã giải quyết xong 7/9 vụ việc phức tạp, đạt tỷ lệ 78%... Thông qua việc tiếp công dân định kỳ, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân tại huyện Bắc Quang đã giúp nhân dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; thấy được sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành đối với những vấn đề còn vướng mắc tại cơ sở.

Qua công tác dân vận, lĩnh vực cải cách hành chính của huyện kết tinh nhiều kết quả ấn tượng. Thực tế, từ việc rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, xã; thực hiện các phương án đơn giản hóa TTHC theo quy định đã góp phần giảm bớt thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch hành chính. Tiêu biểu như: 90/259 TTHC cấp huyện được cắt giảm thời gian giải quyết xuống còn 1/5 thời gian theo quy định; 27/145 TTHC cấp xã giảm từ 1 – 20 ngày giải quyết so với trước đây. Đặc biệt, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện, hiện 11 cơ quan chuyên môn có TTHC và 4 đơn vị ngành dọc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC với 309 TTHC; 23/23 xã, thị trấn thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa. Việc thực hiện quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa thống nhất trên địa bàn toàn huyện đã nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Từ đó, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, cũng nâng cao vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước khi thực hiện các giao dịch hành chính.

 Trên cơ sở kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, xác định nhất quán quan điểm: Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, MTTQ, đoàn thể là tham mưu và nòng cốt; huyện Bắc Quang tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của cả hệ thống chính trị. Qua đó, góp phần tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin, mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước; hướng tới mục tiêu phát triển bền vững huyện Bắc Quang – Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang, Nguyễn Trung Hiếu, chia sẻ.

Tìm kiếm
Tin mới
https://zalo.me/0827185888
FACEBOOK
0827 185 888